Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Загальні відомості. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ТЕМП”. Код за ЄДРПОУ: 14309942. Місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101. Міжміський код, телефон та факс: (038) 263-00-27, (038) 263-00-27. Електронна поштова адреса: temp@comreg.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://temp-mash.com.ua/news/. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.
  2. Текст повідомлення. Наказом Голови правління Товариства №10-к вiд 24.01.2019 р. звільнено Головного бухгалтера Товариства Грiвнак Людмилу Валентинiвну з 24.01.2019р. Рішення прийнято за угодою сторін, на підставі п.1, ст.36 КЗпП України. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.09.2018 – 24.01.2019 р. Наказом Голови правління Товариства №10-к вiд 24.01.2019 р. призначено Тимчасово виконуючою обов’язки Головного бухгалтера Товариства Кузьмич Олену Вікторівну з 25.01.2019 року. Рішення прийнято на підставі наявної пропозиції та згоди Кузьмич О.В. виконувати обов’язки Головного бухгалтера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який призначено особу: безстроково, до призначення Головного бухгалтера. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: заступник Головного бухгалтера, Тимчасово виконуюча обов’язки Головного бухгалтера ПАТ “ЗАВОД “ТЕМП”.
  3. Підпис.

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади. Голова правлiння Колеснікова Віта Вікторівна